Oferty

Nr oferty: 0504938
Cena za m²: 38,39 PLN
Rynek: Wtórny
Cena: 20 000 PLN
Pow. całkowita: 521.00 m²
Cena za m²: 38 PLN
Prąd: Brak
Gaz: Brak
Kanalizacja: Brak
Woda: Brak
Zabudowa: Niezabudowana
Stan budynku: (nieznany)
Rodzaj ogrzewania: (nieznane)
Balkon: (Brak informacji)
Internet: ---
Winda: Array
Piwnica: ---
Gaz: Brak
Kanalizacja: Brak
Woda: Brak
Kuchnia: Inny

Opis


250 ZŁ / MIESIĄC
KUP BEZ BANKU NA RATY!     
PROMOCJA!!! W PROGRAMIE SPRZEDAŻY NA RATY 
- działka może być sprzedana w promocji w programie na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną na 5 lat.
Złóż własną propozycję.
Kupujący nie płaci 2% PCC!
 
DZIAŁKA BUDOWLANA
WRAZ Z UDZIAŁEM W DZIAŁCE Z DOSTĘPEM DO JEZIORA (PLAŻA). 

Działka budowlana położona nad Jeziorem Dołgie (pow. jeziora ok. 310 ha).
Położona ok. 200 m od jeziora w pobliżu działek zabudowanych pięknymi nowymi domami jednorodzinnymi.

Jezioro Dołgie
ma pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok.19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór.
Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".
Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku.

Powierzchnia oraz cena działki:
- działka nr 198/355 pow. 521 m2 cena 20 000 zł;

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
- minimalny wkład własny - 25%;
- po wpłacie 25% stajesz się już właścicielem;
- spłata w ratach miesięcznych lub innych;
- okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
- bez sprawdzania zdolności kredytowej;
- zabezpieczenie - tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

5% UPUSTU PRZY ZAKUPIE BEZ RAT

W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działka oznaczone symbolem 126MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki.

Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:

- wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
- nachylenie połaci dachowych: 30 - 50 stopni;
- powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;
- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki.

W ramach terenu zlokalizowana jest strefa "WII" ochrony stanowiska archeologicznego.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;
b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;
- ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;
- nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;
- ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;
- na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;
- w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;
- zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
- ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
- zaopatrzenie w wodę: z sieci;
- odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej  dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; 
- w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;
- w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów:

- zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów za wyjątkiem: obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego o charakterze sezonowym, na czas trwania imprez sportowych, kulturalnych lub handlowych na terenach wskazanych w ustaleniach szczegółowych.

Media: 
- prąd - podłączenie za opłatą przyłączeniową, 
- wodociąg - przebiega przez drogę wewnętrzną,
- kanaliza - planowane szambo szczelne, a docelowo kanalizacja gminna.

Klasy gruntów: grunty orne RV.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Sprzedaż wraz z udziałem w działkach - drodze wewnętrznej (dojazdowej).

Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Sprzedającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.


Kalkulator pozwala oszacować kwotę, na pokrycie dodatkowych kosztów transakcji.
Ostateczne koszty skonsultuj z pośrednikiem po negocjacji ceny, prowizji i ustaleniu notariusza.

Kalkulator opłat

Prowizja biura (brutto)
%
Opłaty notarialne
Opłata za wypisy aktu: 6,00 PLN za 1 stronę + 23% VAT


W górę
.