Oferty

Nr oferty: 0504861
Cena za m²: 5,36 PLN
Rynek: Wtórny
Cena: 15 000 PLN
Pow. całkowita: 2800.00 m²
Cena za m²: 5 PLN
Prąd: W drodze
Gaz: Brak
Kanalizacja: Brak
Szambo: Nie
Woda: W drodze
Zabudowa: Niezabudowana
Balkon: (Brak informacji)
Internet: ---
Piwnica: ---
Gaz: Brak
Kanalizacja: Brak
Woda: W drodze

Opis

TANIA I DUŻA DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA NA SKRAJU WSI.
KNYKI GM. BARWICE.

Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną nr 5 o pow. ok. 2800 m2 (w trakcie podziału geodezyjnego), położoną przy drodze asfaltowej, na skraju m. Nowy Chwalim, w obr. Knyki gm. Barwice. 
Teren działki w całości porośnięty trawą z pojedynczymi drzewami.

Aktualnie gmina Barwice nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki posiadają przeznaczenie pod tereny upraw polowych.
Dla powyższej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych.
W decyzji ustalono warunki zabudowy (m. in.):
- wielkość powierzchni nowej zabudowy nie przekroczy 180 m2;
- wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 30 % powierzchni terenu;
- liczba kondygnacji nadziemnych - maksymalnie 2, w tym poddasze użytkowe;
- szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku nie może przekroczyć 15 metrów (tolerancja 20%);
- wysokość elewacji frontowej budynku liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu musi mieścić się w przedziale od 2,5m do 5m;
- dach budynku należy projektować jako dwuspadowy lub wielospadowy o kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 15o do 45o;
- wysokość kalenicy dachu projektowanego budynku nie może przekroczyć 9m;
- zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- należy zapewnić min. 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny w granicach terenu;
- zaopatrzenie w energię elektryczną przyłączem do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci;
- zaopatrzenie w wodę przyłączem do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci, alternatywnie z własnego ujęcia;
- odprowadzenie ścieków bytowych do zbiornika bezodpływowego, alternatywnie do przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków;
- odprowadzenie wód opadowych na terenie własnym w sposób niepowodujący zakłóceń stosunków wodnych na gruntach przyległych;
- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła opartych na paliwach takich jak: gaz, energia elektryczna, olej; alternatywnie - zastosowanie systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.; dopuszcza się stosowanie wysokosprawnych kotłów na paliwo stałe stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów;
- unieszkodliwianie odpadów stałych - należy zapewnić miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji oraz zorganizowany odbiór przez wyspecjalizowaną firmę.

Klasy gruntów: grunty orne RIVa.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Media:
– prąd – przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna;
– woda – przez teren działki przebiega wodociąg wzdłuż drogi przy granicy;
– kanalizacja – do wykonania we własnym zakresie.

Dojazd drogą asfaltową.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Kalkulator pozwala oszacować kwotę, na pokrycie dodatkowych kosztów transakcji.
Ostateczne koszty skonsultuj z pośrednikiem po negocjacji ceny, prowizji i ustaleniu notariusza.

Kalkulator opłat

Prowizja biura (brutto)
%
Opłaty notarialne
Opłata za wypisy aktu: 6,00 PLN za 1 stronę + 23% VAT


W górę
.