Oferty

Nr oferty: 0504937
Cena za m²: 4,09 PLN
Rynek: Wtórny
Cena: 229 000 PLN
Pow. całkowita: 56000.00 m²
Cena za m²: 4 PLN
Prąd: Brak
Gaz: Brak
Kanalizacja: Brak
Szambo: Nie
Woda: Brak
Zabudowa: Niezabudowana
Balkon: (Brak informacji)
Internet: ---
Piwnica: ---
Gaz: Brak
Kanalizacja: Brak
Woda: Brak

Opis

DZIAŁKA POD ZABUDOWĘ LETNISKOWĄ Z LINIĄ BRZEGOWĄ JEZIORA WIERZCHOWO
WIERZCHOWO GM. SZCZECINEK

Działka gruntu nr 455 o pow. 5,6 ha, częściowo zadrzewiona i zakrzaczona, częściowo o pochyłym ukształtowaniu terenu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek, działka oznaczona jest symbolem ML-3 - tereny zabudowy letniskowej na działkach nie mniejszych niż 3000 m2.
Dla terenów oznaczonych symbolem ML-3 ustala się:
1. Maksymalny w.i.z. - 0.1;
2. Maksymalna wysokość zabudowy - 9m.;
3. Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 1 - dopuszcza się 2, jeśli druga kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni;
4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 80% powierzchni działki;
5. Minimalna powierzchnia działki budowlanej - 3000 m2;
6. Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej - 10% powierzchni działki;
7. Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane ustalone w ust. 3, 4, 5, 6 nie odnoszą się do działek budowlanych zabudowanych i zagospodarowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania;
8. Na terenach oznaczonych symbolem ML-3 ustala się:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone:
a) do sieci elektroenergetycznej w sposób umożliwiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki;
b) do sieci wodociągowej w sposób umożliwiający pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni;
c) do sieci kanalizacyjnej w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji;
2) odprowadzenie wód deszczowych z zabudowy może nastąpić do gruntu na terenie działki;
3) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej;
4) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach;
5) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją;
6) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

Media: woda i kanalizacja we własnym zakresie.

Klasy gruntów:
- RV - grunty orne - 1,54 ha;
- ŁIV - łąki trwałe - 0,34 ha;
- ŁV - łąki trwałe - 0,49 ha;
- ŁVI - łąki trwałe - 1,33 ha;
- PsIV - pastwiska trwałe - 0,60 ha;
- RIVa - grunty orne - 0,84 ha;
- RIVb - grunty orne - 0,46 ha.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Działka znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Szczecineckie oraz w obszarze Natura 2000 - obszary siedliskowe.

Orientacyjne wymiary działki: długość ok. 320 metrów, szerokość ok. 215 metrów.

Dojazd drogą gruntową (w tym ok. 360 metrów drogą trudno przejezdną), ok. 630 metrów od drogi asfaltowej DK11

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

 

Kalkulator pozwala oszacować kwotę, na pokrycie dodatkowych kosztów transakcji.
Ostateczne koszty skonsultuj z pośrednikiem po negocjacji ceny, prowizji i ustaleniu notariusza.

Kalkulator opłat

Prowizja biura (brutto)
%
Opłaty notarialne
Opłata za wypisy aktu: 6,00 PLN za 1 stronę + 23% VAT


W górę
.