Aktualności

Nowa ustawa deweloperska od 1 lipca 2022 r. Większa ochrona praw kupujących mieszkania w zamian za wyższą cenę mieszkań.

Deweloperzy, którzy rozpoczną sprzedaż inwestycji  po 1 lipca 2022 r. mają nowe zobowiązania.

1. Nowym obowiązkiem deweloperów będzie odprowadzanie składek do Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG) od każdej wpłaty dokonanej przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Wysokość stawek zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, miały wynosić 0,45% przy otwartych rachunkach powierniczych oraz 0,1 % przy zamkniętych rachunkach powierniczych.

2. Nowa ustawa deweloperska przewiduje zmiany w zakresie zasad sporządzania prospektów informacyjnych. Deweloper zobowiązany jest do posiadania kompletnego prospektu informacyjnego w momencie rozpoczęcia sprzedaży inwestycji oraz jego aktualizacji.

W prospekcie informacyjnym musi znajdować się informacja na temat otoczenia inwestycji, funkcji terenu, stref ochronnych i ewentualnych uciążliwości mających wpływ na warunki życia mieszkańców np. hałas, zapachy, światło.

Z dniem 01.01.2019r użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa przekształcone zostało na własność.   

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1716) oraz Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. ( Dz. U. poz. 2540 ) o zmianie ustawy. Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od wydania.

Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Właściwy Organ, o którym mowa wydaje zaświadczenie:

 1. z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo       

2. na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku albo   

3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku

W górę