Aktualności

 Z dniem 01.01.2019r użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa przekształcone zostało na własność.

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1716) oraz Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. ( Dz. U. poz. 2540 ) o zmianie ustawy. 

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od wydania.

Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Właściwy Organ, o którym mowa wydaje zaświadczenie:

1. z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo 

2. na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku albo

3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku

W górę